SNIS-911 - 羽咲美晴2017年番号 1年間でこんなにエッ

SNIS-911 - 羽咲美晴2017年番号 1年間でこんなにエッ

一由俞络,一由呼吸,故治异也。 且出路又不可差也。

远志、菖蒲,书谓开心气,世遂凡于心虚之皆避之如砒毒矣。 即使更感客邪,自有仲景风湿、寒湿治法可推,不似阴虚湿热之动辄扼腕也。

《洗冤录》辨俗言妇人贞洁从一者,其阴骨洁白;其淫而多夫者,则全变成黑。其人素虚,阴衰阳盛,一旦感邪,两阳相搏,遂变为实者,此虚中兼实也。

何者?以其有相反而相用者也;相反者,寒与热也,燥与湿也,升与降也,敛与散也。后世以虚邪为不治自愈,不亦谬乎?此虚实之大略也。

故发热、恶寒,一时并见者,即已发热之谓也。吾每窃取而用之,其效殊捷。

同病者,真寒、真热二气并见也。其义即发原于四乌骨一茹丸,诸方或攻或补,莫不从血分讲求手法。

Leave a Reply