dkdn系列番号

dkdn系列番号

脉促者,脉来数时一止复来也,此为阳独盛之脉也。 尚言其数之多也。

治肺热咳嗽,肺气上逆。内容:\r木上森\pc14.bmp\r,形似白森,贴于木上。

痞硬者,正虚邪实,中成滞碍,痞塞而不通也。三冬肾脉要潜藏。

大率少阴脉动甚者。不大便五六日,胃腑燥矣。

故手太阴与手阳明脉为表里。此五实五虚之证也。

其病在上主胸膺心肠。若血在经络分内运动枢机斡旋之药去之。

Leave a Reply